วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตำแหน่งงานที่สมัคร ตำแหน่ง เชฟทำอาหาร เงินเดือนที่ต้องการ 8,500-9,500 บาท ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นางสาว ลักษณ์คณา นามสกุล ศรีสงคราม ชื่อเล่น โบว์ Name Miss Lakkhana Surname Seesongkhram บัตรประชาชนเลขที่ โทรศัพท์ 0845567890 Email Baby4082@gmail.com วัน/เดือน/ปีเกิด 27/02/2537 อายุ 18 ปี ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 50 กก. เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ จำนวนพี่น้อง 2 คน เป็นลูกคนที่ 1 ที่อยู่ ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) 6/1 ม.8 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 6/1 ม.8 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 บุคคลที่สามารถติดต่อได้(กรณีฉุกเฉิน) ชื่อ – สกุล นายไพกฤษ์ ศรีสงคราม อาชีพ รับจ้าง เกี่ยวข้องเป็น ลูกพี่ลูกน้อง สถานที่ทำงาน 6/1 ม.8 ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์ 0890098768 ประวัติการศึกษา(อย่างน้อย 1 ข้อมูล) ข้อมูลที่ 1 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันการศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช คณะ/สาขา - วิชาเอก เครื่องสาย วิชาโท - ปีการศึกษา พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 เกรดเฉลี่ย 3.38 ข้อมูลอื่นๆ ข้อมูลที่ 2 ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา คณะ/สาขา วิชาเอก วิชาโท ปีการศึกษา พ.ศ. - พ.ศ. เกรดเฉลี่ย ข้อมูลอื่นๆ ประวัติการทำงาน / ยังไม่มีประวัติการทำงาน มีประวัติการทำงาน ข้อมูลที่ 1 บริษัท ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปี) - ตำแหน่งงาน ลักษณะงานที่ทำ เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ ข้อมูลที่ 2 บริษัท ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปี) - ตำแหน่งงาน ลักษณะงานที่ทำ เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ ข้อมูลที่ 3 บริษัท ระยะเวลา (ระบุ วัน/เดือน/ปี) - ตำแหน่งงาน ลักษณะงานที่ทำ เงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ดีมาก ดี พอใช้ น้อย Microsoft office / Photo shop / Auto cad / ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ ภาษา ดีมาก ดี พอใช้ น้อย ภาษาอังกฤษ / ความสามารถด้านอื่นๆ ความสามารถในการพิมพ์ดีด ความสามารถในการขับขี่พาหนะ พิมพ์ดีดไทย 25 คำ/นาที / สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / มีพาหนะเป็นของตัวเอง พิมพ์ดีดอังกฤษ 20 คำ/นาที สามารถขับขี่รถยนต์ ความสามารถอื่นๆ เล่นดนตรีไทย(เครื่องสาย) ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น ประวัติการฝึกอบรม/คุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน) -สามารถเล่นดนตรีไทยได้ -อบรมการเล่นดนตรีไทย(เครื่องสาย) ความคิดเห็นของผู้สมัคร ดิฉันคิดว่าที่สมัครงานนี้เพราะดิฉันรักและมีความสุขเมื่อได้เห็นรอยยิ้ม และได้บริการผู้คนอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ อาจพิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือ ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ลักษณ์คณา ศรีสงคราม ( นางสาว ลักษณ์คณา ศรีสงคราม ) วันที่สมัคร13/12/2012